عضويت سازمان نظام صنفي رايانه اي استان خراسان رضويگواهينامه رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك كشورعضويت انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادنپروانه بهره برداري توليد فناوري اطلاعات (گرايش نرم افزار) از وزارت صنايع و معادنگواهينامه تاييد فني نرم افزارهاي آرمان هشتم و روان از شوراي عالي انفورماتيك كشورمجوز ارائه خدمات فروش پهناي باند از سازمان تنظيم مقررات كشورنمايندگي فروش نمايشگرهاي پهن پيكر شركت ريتاپعضويت در اتحاديه صادر كنندگان خدمات فني و مهندسيعضويت در سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور